De hete zomer van 1911 (1)

De zomer van 1911, nu precies een eeuw geleden, was een van de allerwarmste van de 20ste eeuw. Op zaterdag 29 juli (een dag nadat de temperatuur opliep tot boven de 35 graden!) deed Het Nieuws van de Dag dramatisch verslag.

[Nieuws van den Dag 29 juli 1911:]

"De warmte in de hoofdstad

Men kon zich gisteren eens een goed denkbeeld vormen van den ondragelijken toestand in New Vork tijdens de ontzettende hitte aldaar. Wat was 't smoorheet; 't scheelde werkelijk maar weinig of we hadden er nog; op z'n Amerikaansch van gelust. Smachtend om een druppeltje regen keken we tegen zessen naar de wolken, welke zich aan het uitspansel samenpakten. Zou 't er van komen? De lucht werd aschgrauw, zóó donker, dat in de huizen de lichten opgestoken moesten worden. Toen kwam spoedig debui los. Windvlagen, bliksemflitsen en regen bij stroomen, 't Was een heerlijke opfrissching. 't. Onweer had nog wel wat meer), afkoeling mogen brengen, maar 't gaf toch weer moed voor den komenden dagl. Wij' vermeldden reeds in een deel onzer vorige oplage, dat op tal van bouwwerken met-selaars, opperlieden, sjouwerlieden en grondwerkers niet meer voortkonden met de arbeid staakten. Op verschillende kantoren kreeg des middags het personeel vrijaf. De Rijks-Verzekeringsbank sloot ai te vier uur en de ambtenaren van de H. IJ. S. M. in het Administratiegebouw aan het Droogbak, die in kamers aan de zonzijde arbeidden, kregen ook vrijaf.

Er vallen eenige ongevallen te vermelden ten gevolge van de hitte. Een schuitenvoerder, in de Heerengracht varende, verloor zijn bewustzijn. De man werd aan wal gebracht en per rijtuig naar zijn huis vervoerd.
Per rijwielbrancard is een vrouw maar het Binnen-Gasthuis vervoerd die op het Sophiaplein vermoedelijk onwel was geworden. Na behandeld 'te zijn, kon zij de inrichting verlaten.
In het Frederik Hendrikplantsoen werd- een man door de warmte bevangen. Hij' werd in| beiwusteloozen toestand naar het Wilhelmina- Gasthuis vervoerd.
lemand, uit Weesp afkomstig, die op het Dapperplein door een zenuwtoeval werd getroffen en in het O. L. Vrouwe-Gasthuis opgenomen werd, is aldaar overleden.
Een brandweerman wilde zich gistermiddag met zwemmen verfrisschen, de man sprong) in het water van de Hugo de Grootkade. Vermoedelijk tengevolge van kramp zonk hij.; De pogingen tot redding faalden. Helaas verdronk de man. Zijn lijk werd naar het Wilhelmina-Gasthuis vervoerd.
Aan de Kostverlorenvaart sprong een slager te water. Hij verdween ook plotseling: naar de diepte en werd bewusteloos opgehaald. Het gelukte niet meer hem bij te brengen.. De man was al spoedig nadat hij' op het droge was een lijk.”