Amsterdam 113 jaar geleden, zaterdagmiddag 18 februari 1899:

Op het adres van "een hunner ouders" , Plantage Middenlaan 11 B, praten leerlingen van de HBS voor Meisjes en de twee jongens-HBS'en (Hogere Burgerscholen) over vrijere omgang tussen jongens en meisjes. Aldus het Algemeen Handelsblad van 16 mei: de krant heeft een oproep voor deze bijeenkomst aan de leerlingen van de Meisjes-HBS (Keizersgracht 264-266) onderschept. "Wie uwer, geachte lezeres of lezer, zou niet wenschen, dat de stijve verhouding, die hier tusschen jongens en meisjes heerscht, voor een meer ongedwongen omgang plaats maakt?" Volgens deze brief wordt het al onfatsoenlijk gevonden dat een jongen op straat een jongen met een meisje meeloopt, tenzij ze een racket ('bat') in de hand hebben, suggererend dat ze beiden van tennisles komen. "Tegen dit fatsoen nu, dat we gerust misplaatst kunnen noemen, willen wij ons wapenen. De beste momar om dit te doen, is ons te vereenigen tot een bond, die zich ten doel stelt den zoozeer gewenschten vrijen omgang te bevorderen. Dit doel tracht hg te bereiken door gezelllige bijeenkomsten, afternoon teas, picnics, tennisen, schaats- en fietsrijdon, wandelen, enz. Alleen jongelui van denzelfden stand en principe worden tot den bond toegelaten, terwijl ook op hun gedrag zal gelet worden."
Deze zaterdag zijn tijdens een afternoon-team nieuwsgierige aspirant-leden welkom.
(Maar de vrijzinnige scholierem 'beiderlei kunne' hebben de wind tegen. Het Nieuws van de Dag meldt op 20 februari: "Men ziet weer eens, welken koers het uitgaat bij dit jong publiekje en met welke lectuur en ideetjes men zich voedt. Nu dient hier wel volledigheidshalve bijgevoegd te worden, dat de Directrice der H. B.School voor meisjes, toen zij gisteren voor het eerst met de zaak bekend werd, tegenover de leerlingen op krachtige wijze hare afkeuring over de onderneming te kennen gegeven heeft en aan alle leerlingen de boodschap «an de ouders medegaf dat het plan geenszins hare sympathie had.")