Amsterdam 89 jaar geleden, 20 maart 1903:

Op een bijeenkomst van het Leger des Heils in lokaal Bellevue aan de Leidsekade presenteert het Leger des Heils onder massale belangstelling een gezelschap bekeerde Zoeloes.


De volgende dag rapporteert Het Nieuws van den Dag:
" Het Leger des Heils hield gisteravond in het lokaal 'Bellevue' een samenkomst, waarvan de groote aantrekkelijkheid was het optreden van een gezelschap bekeerde Zoeloe-kaffers. De attractie bleek niet gering. De groote zaal was buitengewoon goed bezet. Men kreeg één Ashantijn en drie Zoeloes' te zien, de drie laatsten in hun wilden oorlogsdos, met assagaaien en schilden gewapend en behangen met veelkleurige kralen en vederbossen, maar een herhaling van.de vertooning te Rotterdam, welke zoo druk besproken is, werd thans vermeden. De vreemd uitgedoschte krijgers voerden thans geen wilde dansen uit, maar stonden stil en rustig op het platform om zich te laten bekijken. Ea later traden ze andermaal op, nu in de gewone blauwe uniform met rood vest van het Heilsleger en ze gedroegen zich als ordelijke Heilsoldaten, En als een hunner, in de schier kinderlijke opgewondenheid en levendigheid van zijn ras,-in vervoering geraakt door de muziek en het handgeklap, zich wat al te veel liet gaan, al te bewegelijk werd en vreemde bokkensprongen ging maken, dan kwamen de officieren er bij om hem weer tot meer Westersche kalmte terug te brengen. Alle vier de zwarte broeders hielden daarop een toespraakje, een in het Zoeloesch, een.taal met nasalen klank en de anderen in het Engelsch, toespraken, die wonderwel leken op die welke men gewoonlijk in de samenkomsten van hot Heilsleger hoort. Er werden voorts door de vergadering, onder begeleiding van kopermuziek, onderscheidene liederen gezongen. Ook werden eenige uit Zoeloeland meegebrachte voorwerpen, huisraad, sieraden, enz. vertoond en verklaard. Een en ander afgewisseld door collecten."