Amsterdam 125 jaar geleden, Algemeen Handelsblad maandag 16 mei 1887:

"Hebben verscheidene Amsterdammers in de afgeloopen week hunne schreden gericht naar de Gerard Doustraat, om met het ‘Leger des Heils’ kennis te maken, eene eeuw geleden, in 1789, trok men naar den Overtoom, om raad en daad te vragen aan een profeet, die zich daar aan de stille trekvaart had nedergezet. Wie toen ter tijd door Amstels straten liep, werd onophoudelijk staande gehouden met de vraag: ‘Hebt gij den profeet al gesproken?’ En wanneer men dan verklaarde met hem nog geen kennis gemaakt te hebben, dan werd aangeraden aan Harmen, den Overtoomschen profeet, een bezoek te brengen.
Men zag in hem een wezen van hooger orde, hij voorspelde grif weg wat de toekomst van Europa zou zijn, en wist natuurlijk ook met zekerheid zich uit te laten over het lot van Nederland. Een schare van mannen en vrouwen, zelfs per rijtuig, kwam naar den Overtoom, om den zonderlingen man te hooren. Sommigen lachten om de taal, die hij sprak, en de voorspellingen, die hij deed, maar anderen daarentegen zagen in hem een waarachtig profeet, en stelden vertrouwen in zijn profetieën. Waarschijnlijk was Harmen een Duitscher van geboorte, die op een katoenfabriek aan den Slooterweg zijn daggeld verdiende. Nadat hij eerst op de fabriek voorspellingen gedaan had omtrent de naderende revolutie, kon het niet anders of ook buiten de muren der werkplaats verspreidde zich het gerucht, dat er een profeet was opgestaan, waaruit volgde, dat geheel Amsterdam sprak over Harmen. Echter schijnt hij geen opruiende woorden tegen de Regeering gebruikt te hebben, maar alleen zulke voorspellingen ten beste gegeven, die strookten met de begrippen der Regeering; want men liet hem ongedeerd. Ook deze gebeurtenis uit Amsterdams verleden leert ons, hoe weinig noodig is, om algemeene nieuwsgierigheid op te wekken."