Amsterdam 125 jaar geleden, woensdag 1 juni 1887:

Voor de rechtbank verschijnt een 65-jarige man, aan wie 'landloperij' ten laste is gelegd.
Het Nieuws van den Dag bericht op donderdag 2 juni:
"Luid weenende gaf hij te kennen, dat het armbestuur van West-Souburg — zijn geboorteplaats — hem naar Amsterdam had gezonden, om hem maar kwijt te zijn. Hij ontving vrij transport. Ter terechtzitting werd door een politie-beambte verklaard dat dergelijke praktijken meermalen door vreemde armbesturen worden gepleegd. Men zendt armlastigen, van wie men zich wenscht te ontdoen, naar de hoofdstad. De gemeente-veldwachter gaat dikwijls als geleider mede, brengt den ongelukkige op den Dam en laat hem dan aan zijn lot over. Zoo worden zelfs zieken naar onze hoofdstad geëxpedieerd. Alleszins wenschelijk is het, dat de Regeering door hare tusschenkomst aan de beschreven praktijken een einde weet te maken."