Amsterdam 100 jaar geleden, zondag 25 augustus 1912:

In Carré treden de razend populaire revuesterren Louisette en Crétienni op, terug van een lange tournee door Amerika. Het verhaaltje van de voorstelling is dun maar enerverend en hilarisch.

Als bewoonster van Volendam, gevoelt Louisettc eensklaps haatr artisten-vuur ontbranden en, ontvlucht dat visschersdorp, om in den vreemde haar dans- en voordrachtkunst te doen bewonderen. De vlucht wordt per bioscoop aanschouwelijk gemaakt, waarbij nu, na de gedeelten die op Volcndam en in Amsterdam spelen, ook de reis naar Amerika per stoomschip en de aankomst aldaar zijn bijgevoegd. En dan stormen Louisette en Chrétienni in levenden lijve de zaal binnen, beklimt de eerste het tooneel, terwijl Chrétienni vermomd in het orkest den dirigeerstoel inneemt. Louisctte geeft dan een aantal nieuwe proeven van haar kunst, waarbij valt op te merken, dat zij, sinds haar vertrek van hier, daarin zeer is vooruitgegaan. En een roep ging uit over haar zeer gracieuze toiletten als Spaansche, als Fransche, als Engelsche, als Italiaansche danseres. Maar vooral voor de Amerikanen zal haar Volcndammer costuum nog .wel het merkwaardigste geweest zijn. Zooals reeds gezegd, zag het Amsterdamsche publiek hen beiden hier weer gaarne terug en schonk men hun grooten bijval.”