Amsterdam 100 jaar geleden, dinsdag 12 november 1912:

"Naar wij vernemen," schrijft het Algemeen Handelsblad, "is binnenkort de constitueerende vergadering te wachten van de Vereeniging 'Volksuniversiteit' alhier, eene vereeniging, welke zich ten doel stelt de bevordering van populair wetenschappelijke kennis. Deze Vereeniging werd in Mei jl. opgericht. Thans zijn de noodige voorbereidingen getroffen, zoodat men hoopt met Januari a.s. reeds uitvoering te kunnen geven aan het gestelde doel, om nl. het publiek op onderhoudende en aangename wijze in do gelegenheid te stellen hoogere en algemeene ontwikkeling op te doen. Het is de bedoeling deze ontwikkeling niet te geven in min of meer schoolsche cursussen of lessen, doch door voordrachten in college-vorm, te houden door bekwame docenten."