Amsterdam 125 jaar geleden, zaterdag 17 maart 1888:

Het Nieuws van den Dag meldt:  “Heden kon men in de Kalverstraat een gala-costuum bezichtigen, hetwelk zelfs in de ateliers Worth, te Parijs, niet tot de dagelijksche bestellingen behoort. De firma Jacques Levy heeft namelijk dezer dagen in hare ateliers „aux quatre Saisons" een gala-costuum vervaardigd voor de markiezin Louise, zooals men weet het dwergbruidje. Gedurende eenige dagen is het costuum in de étalage van dit magazijn tentoongesteld, zoodat ieder zich kan overtuigen dat de firma door deze bestelling haar goeden naam waarmaakt.”