Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 9 mei 1913:

Het beroemde Circus Hagenbeck strijkt neer aan de Admiraal de Ruyterweg, nog behoren (tot 1921) tot Amsterdams westelijke buurgemeente Sloten. Dat gaat niet zonder slag of stoot, bericht meteen na de Pinksterdagen de Amsterdamse correspondent van het Nieuwsblad van het Noorden:
“ Het wilde-beestenspel van Hagenbeck, dat te Amsterdam voorstellingen zal geven, beeft Vrijdagavond groote onrust gebracht in de gemeente Sloten, op welks grondgebied de tenten worden opgeslagen. De gemecnte-politie van Sloten, slechts eenige mannen sterk, kon het opdringende publiek niet tegenhouden en was genoodzaakt de sabel te trekken. Doch ook dit had weinig resultaat. De burgemeester der gemeente, die. intusschen ter plaatse was, deelde lioogst eigenhandig klappen met zijn wandelslok uit. Maar de stok brak op de ruggen der jongens. Inmiddels werd door den burgemeester versterking gevraagd, zoodat al spoedig cavaleristcn uit Amsterdam kwamen opdagen, die in korten tijd de straten schoonveegden. Een brigadier van politie van de gemeente Amsterdam werd door eenige Duitschers, behoorende tot den troep van Hagenbeck, aangevallen en geslagen. Omstreeks 10 uur in den avond was de rust hersteld.”