Amsterdam 100 jaar geleden, zaterdag 6 september 1913:

Het Nieuws van den Dag meldt: "Het Comité ter Bestrijding van het Bioscoopkwaad (voorzitter de heer Th. M. Ketelaar; secretaris de heer Simon B. Stokvis) heeft gedurende eenige weken alle bioscooptheaters in deze stad laten bezoeken om den aard der films te leeren kennen. Met het oog op een uit te geven rapport roept het comité de hulp van het ornderwijzend personeel der openbare lagere scholen in en verzoekt aan de hoofden van scholen om in overleg met de klasse-onderwijzers aan de leerlingen van alle klassen de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel maal gaat gij gemiddeld naar een bioscoop ?

2. Gaat gij 's middags of 's avonds ?

Aan het onderzoek wordt medewerking verleend door de afdeelingen Amsterdam van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap, den Bond van Nederl. Onderwijzers en de Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland, terwijl door den wethouder voor het onderwijs toestemming is verleend tot de op de scholen te houden enquête.”