Een eeuw Zuidelijke Wandelweg

zuidelijkewandelwegkaartEen eeuw geleden presenteerden B&W aan de gemeenteraad een plan tot aanleg van de Zuidelijke Wandelweg (van de Amstelveenseweg naar de Amsteldijk), waarvan nu alleen het alleroostelijkste stukje vlaf ten noorden van Zorgvlied over is.
En in 1917 werd al een Noordelijke Wandelweg geopend, ongeveer  ter hoogte van de huidige Stadionkade en Biesboschstraat. Maar die verdween alweer in 1922 voor de aanleg van de Rivierenbuurt en Stadionbuurt.

 

 

Op 6 januari 1917 meldde het Algemeen Handelsblad:

Naar wij vernemen zal binnenkort in het Gemeenteblad, een voordracht verschijnen aangaande een nieuwe verbinding tusschen den Amstelveenschen weg en den Amsteldijk. Men zal zich herinneren dat wethouder Vliegen enkele maanden geleden bij do behandeling der begrooting de mogelijkheid opwierp om naast de smalle, uitsluitend voor voetgangers bestemde verbinding tusschen den Amsteldijk en den Amstelveensehen weg waartoe do Raad indertijd heeft besloten en met welks aanleg dezer dagen een aanvang werd gemaakt, ook een breeden verkeersweg te scheppen. De plannen dienaangaande zijn intusschen ten stadhuize uitgewerkt. Waar het ‘voetgangerspad’ ten noorden van de gemeente-grens zal loopen werd de nieuwe weg ten zuiden van de afbakening geprojecteerd. Het ligt in de bedoeling een lommerrijken wandel- en rijweg te scheppen. Getracht zal worden het geheel een landelijk aanzien te geven, vandaar dan ook dat niet de bedoeling voorligt de terreinen aan weerszijden van den weg in de eerste plaats voor villa- of huizenbouw te bestemmen. Behoudens enkele boerderijen die er uit den aard der zaak zullen verrijzen heeft men gedacht aan sportterreinen, speelplaatsen, volkstuinen en warmoezerijen. Voorts zullen hier en daar kleine plantsoenen en boschjes worden aangelegd.”

En zo geschiedde. Langs de Zuidelijke Wandelweg vond men o.a. het tennispark Gold Star, de velden van de Amsterdamsche Football Club (AFC), het padvindershonk Hofwijk. Onze medewerkers Eric Slot schreef er in maart 1992 voor OA een belangwekkend (helaas nog niet gedigitaliseerd) artikel over, mede op basis van herinneringen van onze abonnees.  Zo schreef J, Bardet:  “De frequente bezetting van de banken onder het schaarse licht van enkele lantaarnpalen rechtvaardigt de bijnaam Lovers Lane. Van sociale onveiligheid was toen nauwelijks sprake.”

In 1961-1962 sneuvelde bijna de hele Zuidelijke Wandelweg voor de bouw van de Nieuwe RAI en de nieuwe woonwijk Buitenveldert. Aan die periode heeft onze columnist Felix Rottenberg nog prille jeugdherinneringen. (Lees die hier.)

 

Op deze plattegrond uit 1936 ziien we aan de onderrand een deel van de nog ongeschonden Zuidelijke Wandel, pal ten noorden va het (hier net niet zichtbare) talud alias zandlichaam voor de aanleg van de Ringspoorbaan -- die hier pas tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog werkelijk zou komen. De Beethovenstraat loopt er nog dood op de Wandelweg; de Parnassusweg is er via een smal voetpad over het opspoten bouwland mee verbonden. (Op die zandvlakte leerde de kleine Rinus Michels voetballen.)

 

z